Translate this page RO

Select language
InfoCons

Invitație achiziție de servicii privind organizarea lansării proiectului „o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!”

INVITAȚIE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziția de servicii privind organizarea lansării
proiectului „o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!”

 

CPV: 79952000-2
Servicii pentru evenimente (Rev.2)

 

Beneficiar: Asociația InfoCons
Proiect: „o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!”

 

Adresa de corespondență:  Secretariat General - Bd. Mărășești, nr. 127-129, Sector 4, București,

       Tel.: 021.319.32.66, Fax: 031.101.25.15, Email: office@InfoCons.ro

       Adresă internet (URL): http://www.infocons.ro

Cont Bancar:RO03RZBR0000060020447260deschis la Raiffeisen bank SMB

Persoană de contact: Ana Cătălina PĂUN – Responsabil proiect „o9atitudine pentru cultura! 100  Romania!”

  Proiect: „o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!”, contract de finanțare  nr. 4860/20.09.2018

Linia bugetară: Finanțare nerambursabilă manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) și a Primului Război Mondial

Sursa de finanţare: Ministerul Culturii și Identității Naționale

Tip anunț: Anexa 2, Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare – Procedură simplificată proprie

Denumire achiziție: Servicii privind organizarea lansării proiectului „o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!”

Descriere contract: Ofertantul în favoarea cӑruia va fi atribuit contractul de prestări servicii va trebui sӑ asigure  următoarele:

-          Sala corespunzătoare pentru desfășurarea evenimentului - cu o capacitate de 150-200 peroane (scaune incluse);

-          Elementele grafice ale evenimentului (PopUp spider dimeniune 414cm cm x 230cm x 55cm – 2 bucati , Roll-up  dimensiune 85cm x 200cm – 6 bucăți, badge-uri/ecusoane dimensiune standard – 150 – 200 bucăți, expoziție fotografii de arhivă perioada 1914 – 1918 cu ipostaze ale orașelor București, Iași și Alba, cărți poștale pentru toți participanții cu imagini din locațiile menționate anterior –  mesaje cu font antichizat + datare din perioada respectivă);

-          Logistică necesară desfăşurării evenimentului; (Călăreți, transport obiecte);

-          Servicii de catering (cu mese și veselă din porțelan/sticlă pentru un nr. de aproximativ 150 – 200 persoane; cateringul va conține minim următoarele: platouri reci, produse de patiserie sarată și dulce, apă plată și minerală la 500 ml, cafea, etc.);

-          Aranjamente florale;

-          Sonorizare;

-          Transmitere live eveniment;

-          Personal necesar desfășurare eveniment (1 fotograf, 3 hostesse primire - direcționare invitați, personal tehnic);

-          Semnalizare și pavoazare sală și foyer, organizare spațiu de expoziție fotografii;

-          Igienizare perimetre alocate evenimentului şi accesului;

-          Servicii post eveniment (Curățenie sală dupa eveniment)

-          Prestatorul se obligă să suporte transportarea la locul de desfășurare al evenimentului a tuturor  elementelor pachetului ce fac obiectul achiziției, fără costuri suplimentare.     

-          Prestatorul are obligația de a asigura vizita echipei beneficiarului la locul de desfășurare al evenimentului, cel târziu cu două zile înaintea desfășurării, în vederea asigurării pregătirii optime a evenimentului.

-          Prestatorul se oliga sa respecte planul de desfasurare al evenimentului conforom planului regizoral pus la dispozitie cu minim 10 zile lucratoare inainte de desfasurarea evenimentului;

-          Prestatorul se obliga sa asigure toate elementele necesare bunei desfasurari din punct de vedere tehnic a evenimentului;

-          Prestatorul are obligația ca la data și ora începerii evenimentului, respectiv 18.10 2018 – ora 18:00, să se asigure că echipamentele tehnice sunt funcționale.

Valoare estimată totală: 35.168,06lei fără TVA

Condiții contract: conform documentației de atribuire

Condiţii de participare: Conform documentației de atribuire. Se va depunde oferta tehnică și oferta financiară. Oferta fincanciară va cuprinde valoarea totală a serviciilor.

Oferta trebuie să conţină

  1. Propunerea tehnico – financiară, elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele Autorităţii Contractante menţionate în Caietul de sarcini;
  2. Declaraţie privind eligibilitatea - Formular 1;
  3. Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - Formular 2 și Formular 3;
  4. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 59 şi 60 din Legea 98/2016 - Formular 4;
  5. Declaraţie privind confidenţialitatea pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului – Formular nr. 5;
  6. Declaraţie privind acceptarea condițiilor contractuale - Formular 6;
  7. Informaţii generale despre ofertant – Formular 7.

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a documentaţiei transmise.

Criteriul de atribuire :Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate şi care are  preţul cel mai scăzut (nu vor fi acceptate ofertele parţiale sau incomplete); ofertele se vor prezenta în lei, fără TVA.

Termenul limită de depunere al ofertelor: până la data de 24.09.2018, ora 12:00.

Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor: 24.09.2018 ora 14:00.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail office@InfoCons.ro pâna în data de 21.09.2018, ora 17:00. Răspunsurile la clarificări se vor posta ataşat anunţului publicat pe site-ul propriu.

ATENȚIE! Operatorii economici vor avea în vedere timpul foarte scurt în care trebuie să presteze serviciile privind organizarea lansării proiectului „o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!”.

Ofertele (inclusiv anexele la acestea) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, cu scrisoare de înaintare, având înscrise următoarele:

a)      Adresa Autorității Contractante

b)      Denumirea contractului pentru care se depune oferta

c)      Numele/denumirea ofertantului

Oferta se depune intr-un singur exemplar, în ORIGINAL

Ședința de deschidere și evaluare oferte nu este publică. Toți ofertanții vor primi pe mail, în termen de maxim 2 zile procesul verbal de deschidere și evaluare al ofertelor.

Dacă plicul exterior nu este marcat corespunzător prevederilor, Autoritatea nu își asumă responsabilitatea pentru rătăcirea ofertei. Ofertantul să sigileze documentele ofertei într-un plic și are obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un OPIS al documentelor acesteia. Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valabile doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată durata de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, la sediul autorității contractante din București, Bd. Mărășești, nr. 127-129, Sector 4. Ofertele depuse după data și ora limită de depunere vor fi returnate deschise operatorilor economici.

Informaţii suplimentare se pot obţine: la numărul de telefon: 021.319.32.66, Email: office@InfoCons.ro, persoană de contact Ana Cătălina PĂUN - Responsabil proiect „o9atitudine pentru cultura! 100  Romania!”

Vă invităm pe această cale să solicitați trimiterea Documentația de atribuire pe email, persoana de contact: Ana Cătălina PĂUN.

Cu stimă,        

PREȘEDINTE

Sorin MIERLEA

 

Clic aici pentru documentul scanat

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!** din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615*** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Instagram