Translate this page RO

Select language
InfoCons

Invitație achiziție de servicii de mentenanță site Proiect „o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!”

INVITAȚIE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziția de servicii de mentenanță site
Proiect „o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!”

 

CPV: 72250000-2
Servicii pentru sisteme si asistenta (Rev.2)

 

Beneficiar: Asociația InfoCons

Proiect: „o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!”

 

  Adresa de corespondență:  Secretariat General - Bd. Mărășești, nr. 127-129, Sector 4, București,

       Tel.: 021.319.32.66, Fax: 031.101.25.15, Email: office@InfoCons.ro

       Adresă internet (URL): http://www.infocons.ro

Cont Bancar:RO03RZBR0000060020447260 deschis la Raiffeisen bank SMB

Persoană de contact: Ana Cătălina PĂUN – Responsabil proiect „o9atitudine pentru cultura! 100  Romania!”

  Proiect: „o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!”, contract de finanțare  nr. 4860/20.09.2018

Linia bugetară: Finanțare nerambursabilă manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) și a Primului Război Mondial

Sursa de finanţare: Ministerul Culturii și Identității Naționale

Tip anunț: Anexa 2, Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare – Procedură simplificată proprie

Denumire achiziție: Servicii de mentenanață site proiect „o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!” Descriere contract: Ofertantul în favoarea cӑruia va fi atribuit contractul de prestări servicii va trebui sӑ îndeplinească următoarele specificații::

 1. Să monitorizeze platforma cu unelte dedicate automatizate (Google Search Console, altele);
 2. Să monitorizeze platforma prin rularea de teste periodice care să valideze că toate linkurile sunt funcționale, că paginile nu conțin erori, că situl este indexabil de către motoarele de căutare;
 3. Să urmărească și să optimizeze pentru buna indexare în motoarele de căutare, la nivel de pagină;
 4. Să urmărească rapoartele de trafic și să întomească rapoarte pentru Beneficiar;
 5. Să restabilească backup-ul în cazul unui incident;
 6. Să investigheze incidentele în cazul în care apar;
 7. Să gestioneze conținul platformei: modificare pagini, creare elemente noi, actualizare bază de date;
 8. Să rezolve Bugurile și erorile:
  1. Cele care fac o pagină inutilizabilă: maxim 24 ore;
  2. Cele care implică indisponibilitatea unor funcții dintr-o pagină: maxim 72 ore;
  3. Cele care apar rar și necesită studiu pentru depistarea cauzelor: maxim 7 zile;
 9. Să realizezee materiale adiționale pentru completarea paginilor;
 10. Să actualizeze platforma;
 11. Să actualizeze modulele;
 12. Să soluționeze  problemele legate de incompatibilitatea dintre actualizări, inclusiv selectarea sau dezvoltarea unui modul nou în cazul în care unul actual nu mai poate fi folosit.

Valoare estimată totală: 57.372,22lei fără TVA

Condiții contract: conform documentației de atribuire

Condiţii de participare: Conform documentației de atribuire. Se va depunde oferta tehnică și oferta financiară. Oferta fincanciară va cuprinde valoarea totală a serviciilor.

Oferta trebuie să conţină

 1. Propunerea tehnico – financiară, elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele Autorităţii Contractante menţionate în Caietul de sarcini;
 2. Declaraţie privind eligibilitatea - Formular 1;
 3. Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - Formular 2 și Formular 3;
 4. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 59 şi 60 din Legea 98/2016 - Formular 4;
 5. Declaraţie privind confidenţialitatea pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului – Formular nr. 5;
 6. Declaraţie privind acceptarea condițiilor contractuale - Formular 6;
 7. Informaţii generale despre ofertant – Formular 7.

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a documentaţiei transmise.

Criteriul de atribuire :Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate şi care are  preţul cel mai scăzut (nu vor fi acceptate ofertele parţiale sau incomplete); ofertele se vor prezenta în lei, fără TVA.

Termenul limită de depunere al ofertelor: până la data de 04.10.2018, ora 12:00.

Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor: 04.10.2018 ora 14:00.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail office@InfoCons.ro pâna în data de 02.10.2018, ora 17:00. Răspunsurile la clarificări se vor posta ataşat anunţului publicat pe site-ul propriu.

Ofertele (inclusiv anexele la acestea) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, cu scrisoare de înaintare, având înscrise următoarele:

a)      Adresa Autorității Contractante

b)      Denumirea contractului pentru care se depune oferta

c)      Numele/denumirea ofertantului

Oferta se depune intr-un singur exemplar, în ORIGINAL

Ședința de deschidere și evaluare oferte nu este publică. Toți ofertanții vor primi pe mail, în termen de maxim 2 zile procesul verbal de deschidere și evaluare al ofertelor.

Dacă plicul exterior nu este marcat corespunzător prevederilor, Autoritatea nu își asumă responsabilitatea pentru rătăcirea ofertei. Ofertantul să sigileze documentele ofertei într-un plic și are obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un OPIS al documentelor acesteia. Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valabile doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată durata de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, la sediul autorității contractante din București, Bd. Mărășești, nr. 127-129, Sector 4. Ofertele depuse după data și ora limită de depunere vor fi returnate deschise operatorilor economici.

Informaţii suplimentare se pot obţine: la numărul de telefon: 021.319.32.66, Email: office@InfoCons.ro, persoană de contact Ana Cătălina PĂUN - Responsabil proiect „o9atitudine pentru cultura! 100  Romania!”

Vă invităm pe această cale să solicitați trimiterea Documentația de atribuire pe email, persoana de contact: Ana Cătălina PĂUN.

Cu stimă,        

PREȘEDINTE

Sorin MIERLEA

 

Clic aici pentru documentul scanat

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!** din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615*** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Instagram